Kategórie

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Poštovné

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP“)

1. PREDMET ÚPRAVY<

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a spoločnosti Monika Jančová S.H. Vajanského 1963/60Nové Zámky 940 01 IČO: 47806346 DIČ: 1042248592, zaregistrovaná na OU Nové Zámky a bolo jej pridelené č. ZR: 440-33074, Číslo účtu / kod: 5057955513/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.) (ďalej len “Predávajúci”) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.deina.sk

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.deina.sk umožňujúci nakupovanie tovaru.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o Kupujúcom vrátane osobných údajov. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody ako pravidelné informovanie o zľavách a akciách.

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju Predávajúcemu. Za Kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje Kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka Kupujúceho.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná Predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.deina.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že:

 1. sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 2. bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
 3. udeluje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely Predávajúceho
 4. všetky ním uvedené údaje sú pravdivé
 5. bol oboznámený s reklamačným poriadkom, ktorý sa nachádza na stránke www.deina.sk

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

 1. odmietnutím návrhu Kupujúceho zo strany Predávajúceho,
 2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie Predávajúceho adresované Kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh Kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je Predávajúci povinný prijať

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si Kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu Predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je Kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 1. platba na účet Predávajúceho platobnou kartou pred dodaním tovaru,
 2. platba na účet
 3. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 4. platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,
 5. platba kuriérovi pri prevzatí tovaru

4.5. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet Predávajúceho sa Kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Dodacia lehota závisí od aktuálnej disponibility tovaru a pohybuje sa v rozpätí 4 – 28 pracovných dní.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je Kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet Predávajúceho začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho za podmienky, že Kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke Kupujúceho.

5.4. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny inak ako na účet Predávajúceho (napr. Dobierka) začína dodacia lehota plynúť dňom Prijatia návrhu na uzavretie zmluvy (viď.Bod 3.5 týchto VOP)

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže Kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

 1. Poštová preprava do 3-21 dní („na dobierku“),
 2. Preprava kuriérom do 2 – 14 dní,

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je Kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží Kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

8.2. Záväzok Predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Predávajúci bol pripravený odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a Kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho.

8.3. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8.4. V prípade, že kupujúci z akéhokoľvek dôvodu zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpnopredajného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, za čo si vyhradzujeme právo žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky, ako aj prípadne súdne a exekučné poplatky. Ak kupujúci má o tovar naďalej záujem, je možne opätovné zaslanie, ale len v prípade, že kupujúci súhlasí s uhradením poštovných nákladov za predošlu vrátenú zásielku. Ak kupujúci znova nejaví o tovar záujem, budú mu vyčíslené, všetky náklady spojené s vybavovaním a odoslaním objednávky. Ak tieto kupujúci odmietne uhradiť, predavajúci bude úhradu vymáhať súdnou cestou

9. REKLAMÁCIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach Kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý nájdete na www.deina.sk

 

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. Predávajúci vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je Kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru

10.4. V odvolaní objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Odvolanie objednávky zasielajte výhradne elektronickou poštou. V prípade vrátenia tovaru/reklamácie (platí aj pri výmene tovaru) je potrebné vyplniť formulár k vráteniu tovaru, ktorý nájdete na www.deina.sk a zaslať ho Predávajúcemu spolu s tovarom.

10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Predávajúcemu. Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6. Po odstúpení od zmluvy je Predávajúci povinný:

 1. prevziať tovar späť od Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu Predávajúceho. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou s poistením. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Do balíka priložte okrem formuláru aj kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok použitia, v pôvodnom obale a musí byť v pôvodnom stave so všetkými visačkami. Musí byť kompletný, včetne príslušenstva a doplnkov.
 2. vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar, v prípade že Kupujúci požaduje vrátenie peňazí. Vrátenie peňažných prostriedkov prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnené sumou 5,00 Eur.

10.7. Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru.

10.8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet Predávajúceho Kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky,
 2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho,
 3. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
 4. ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predávajúceho inak ho zaobstarať,

10.9. Odstúpenie Predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Predávajúci Kupujúcemu v lehote 21 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

10.10. Odstúpenie Predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku Predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu.

10.11. Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop www.deina.sk je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (Kupujúceho) za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií o Predávajúcom, bude mu ich Predávajúci zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou.

11.4. Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 2. Doručenie tovaru a identifikácia Kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
 5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2012

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.deina.sk

12.3. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.deina.sk . Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

12.4. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.deina.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

5Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo www.deina.sk.

6Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.deina.sk

12.7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 REKLAMÁCIA

Formulár na stiahnutie>>

Reklamačný formulár/formulár vrátenia tovaru

Vážený zákazník, správne vyplnenie tohto formuláru je nevyhnutné pre úspešný proces reklamácie/vrátenia tovaru. Vyplnený a podpísaný formulár zašlite spolu s tovarom na našu adresu. Opomenutie tejto povinnosti predĺži dobu vybavovania predmetnej záležitosti. Pri odosielaní tovaru prosím neopomeňte Všeobecné obchodné podmienky, najmä bod 10.6.1. Ďakujeme

Vyplňte prosím nasledujúce údaje (údaje označené * sú povinné)

Meno a priezvisko kupujúceho*: ………………………………………………

Adresa kupujúceho*: ………………………………………………

Číslo objednávky*: ………………………....................................

Podpis kupujúceho*: ………………………………………………

Vrátenie tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru

Kód tovaru *

Názov tovaru*

Veľkosť*

Farba*

Počet kusov*

Dôvod

      
      
      
      

 

Uvedený tovar žiadate (zakrúžkujte požadovanú možnosť)*:

 1. vymeniť za iný tovar – uveďte kód produktu*, ktorý chcete aby Vám bol zaslaný, jeho názov*, veľkosť*, farbu* a počet kusov*
 2. vymeniť za darčekový kupón v deina.sk
 3. vrátiť peniaze na účet – uveďte číslo účtu* a kód banky*

Reklamácia zakúpeného tovaru v období 24 mesiacov od prevzatia tovaru

Kód tovaru *

Názov tovaru*

Veľkosť*

Farba*

Počet kusov*

Závada*/Dôvod*

      
      
      
      

 

O priebehu reklamácie a možnostiach jej vybavenia budete bezodkladne informovaný e-mailom.